Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Yksilöpaketit

MindFacultyn yksilöpakettien avulla yritys voi tarjota työntekijöilleen joustavasti niin akuuttia kuin ennaltaehkäisevää tukea.

Luennot & työpajat

Meiltä voit tilata innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen.

Ryhmävalmennukset

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

Lataa MindFacultyn Palvelukatalogi Yrityksille

MindFaculty Oy tarjoaa yrityksille paketoituja palveluja

työhyvinvoinnin, motivaation, psykologisen turvallisuuden
ja autenttisuuden lisäämiseksi työyhteisöissä.

Palvelumme ovat ns. ennakoivia ja matalan kynnyksen palveluja ja niiden tarkoitus on tukea yrityksen työntekijöitä stressinhallinnassa ja elämän haastavissa kohdissa sekä auttaa heitä löytämään työkaluja oman hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lisäksi palveluidemme tarkoitus on olla kannattava sijoitus asiakasyrityksillemme, joka näkyy mm. vähentyneinä sairauspoissaoloina sekä parempana työn tuottavuutena.

Ota Yhteyttä

Lue lisää:

Psykologisesta turvallisuudesta

Sanottua:

”Ihminen on paras versio itsestään, kun hän kokee olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi.” – Ruusa

Tätä ajatusta tukee Googlen teettämä tutkimus, jonka mukaan psykologinen turvallisuus on tärkein menestyneitä tiimejä yhdistävä tekijä. ”Meillä oli paljon dataa, mutta mikään ei osoittanut, että erilaisten persoonallisuustyyppien, taitojen tai taustojen sekoittaminen vaikuttaisi mitenkään [ryhmän menestykseen]”, kertoo tutkimusprojektin johtaja Abeer Dubey.

Tulosten mukaan psykologinen turvallisuuden tunne saavutetaan sillä, että tiimin jäsenet tuntevat olonsa vapaiksi ja turvallisiksi jakaa tunteitaan ilman pelkoa syyttelystä. Tiimin jäsenten on siis pystyttävä avoimesti kertomaan toisilleen, jos jokin tuntuu olevan pielessä.

Perustamme yrityksille ja yhteisöille suunnatut palvelumme pitkälti siihen ajatukseen, että koska psykologinen turvallisuus on subjektiivinen kokemus, vaaditaan menestyksekkään tiimin ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseksi sekä työnantajan että yksittäisen työntekijän tahtoa ja panosta.

Työnantaja voi tehdä töitä sen eteen, että toimintaympäristöä ja yrityksessä toteutettavaa johtajuutta kehitetään siihen suuntaan, että jokainen työntekijä saa kokea olonsa riittävän turvalliseksi ilmaistakseen vapaasti ajatuksiaan ja tunteitaan.

Yksittäinen työntekijä voi kehittää kykyään tiedostaa itseään, omia tunteitaan ja tarpeitaan paremmin sekä vahvistaa vuorovaikutustaitojaan siihen suuntaan, että voi turvallisin mielin ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan avoimesti ja rakentavasti.

Autenttisuudesta työyhteisössä

Autenttinen johtajuus:

1) Itsensä tiedostaminen tarkoittaa ymmärrystä siitä, kuinka yksilö rakentaa merkityksiä maailmassa ja kuinka nämä merkitykset vaikuttavat siihen, miten hän havaitsee itsensä. Se viittaa myös kykyyn tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet ja olla tietoinen muiden ihmisten vaikutuksesta omaan itseen samoin kuin omasta vaikutuksesta muihin ihmisiin.

2) Ihmissuhteiden läpinäkyvyys puolestaan tarkoittaa todellisen itsensä paljastamista muille esimerkiksi ilmaisemalla omat ajatuksensa ja tunteensa. Tämä edistää myös muiden luottamusta siihen, että he voivat ilmaista omat näkemyksensä.

3) Tasapuolinen tiedonkäsittely merkitsee, että esimiehet analysoivat objektiivisesti kaiken relevantin tiedon ennen päätöksen tekemistä. He ovat avoimia myös sellaisille näkemyksille, jotka haastavat heidän omat suhtautumistapansa.

4) Sisäistetty moraali viittaa sisäistettyyn ja integroituun itsesäätelyyn, ts. henkilö toimii omien sisäistettyjen moraaliarvojensa mukaisesti ulkoisista paineista ja tilannetekijöistä riippumatta. Autenttiset johtajat siis osoittavat, että he aidosti pyrkivät ymmärtämään omaa johtajuuttaan palvellakseen muita tehokkaasti.

Autenttisen johtajuuden osa-alueet:

itsensä tunteminen

itsensä jakaminen muille (haavoittuvuus), ja sen seurauksena toiset uskaltautuvat jakamaan itsestään

muiden kuunteleminen, ymmärtäminen

arvojen mukaisesti toimiminen/eläminen

Lähde: Kinnunen & Perko & Virtanen, Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (2013); 50: 59–70

Kenelle

Työyhteisön kaikki työntekijät

Sisältö

Yksilösparrausta, työkaluja
hyvinvoinnin lisäämiseksi

Tavoite

Työntekijän hyvinvoinnin lisääminen, stressin lievittäminen

Kesto

1-20 krt/vkoa

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Linkit tutkimuksiin

1) Hargrave, Hiatt, Alexander, & Shaffer (2008). EAP treatment impact on presenteeism and absenteeism: Implications for return on investment. Journal of Workplace Behavioral Health, 23

 

2) John McLeod(PhD, professor): Counselling in the workplace: A comprehensive review of the research evidence – 2nd edition, 2008

 

3) Mintzer; Morrow; Tamburo (Ph.D); Sharar (Ph.D); Herlihy (Ph.D.), FOH EAP Study Utilizing the Workplace Outcome Suite; RN INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH & PRODUCTIVITY A PUBLICATION, December 2018

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • •Tunnetaitojen kehittämistä
 • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
 •  

Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.

 

Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi

Hintaesimerkki
Hintaesimerkki

45min - 80€+ALV

Matalan kynnyksen ja ns. Ennakoivan Avun Palvelulle asetettujen (eng. Employee Assistance Program, EAP) standardien mukaiset. Käyttämämme työyhteisövalmentajat ovat kaikki monivuotisen terapiakoulutuksen omaavia rautaisia ammattilaisia.

Kun perinteinen työterveyshuolto keskittyy oireiden ja sairauksien hoitoon, niin EAP:n tavoite on helpottaa mentaalipuolen kuormitusta ja sitä kautta ennaltaehkäistä oireiden kroonistuminen ja lopulta sairastuminen. Tähän perustuu myös EAP:n taloudellinen hyöty.

EAP:sta tutkittua:

– Korkea ROI eli sijoitetun pääoman tuotto: sijoitettu € tulee 3-10 kertaisena takaisin (1)

– Sairauspoissaolot jopa – 60% (2)

– Käyttäjien korkea tyytyväisyysaste (>90%) (2)

– Työn tuottavuus nousee jopa 25% (3)

MindFaculty tarjoaa kolmea eri yksilöpalvelua yritysten työntekijöille.

MindFaculty SOLMU on akuutti sparrausapu työntekijöille. Työntekijä voi sparrata MindFacultyn nimeämän ammattilaisen kanssa mistä tahansa elämänsä ”solmusta” – esim. parisuhde-, vanhemmuus- tai muista ihmissuhdehaasteista.

MindFaculty EAP eli Ennakoivan Avun Palvelu. EAP on paketoitu 5, 10 tai 20 etätapaamisen sarjoihin ja se on MindFacultyn kehittämä hyvinvointi-valmennusohjelma yksilöille.

MindFaculty SOVITTELU on tarkoitettu yritysten sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitatilanteisiin. Palvelun tavoitteena on löytää sopu ja välttää tilanteen eskaloituminen esimerkiksi oikeusprosessiksi.

Linkit tutkimuksiin

Tutkimukset:

1) Hargrave, Hiatt, Alexander, & Shaffer (2008). EAP treatment impact on presenteeism and absenteeism: Implications for return on investment. Journal of Workplace Behavioral Health, 23

2) John McLeod(PhD, professor): Counselling in the workplace: A comprehensive review of the research evidence – 2nd edition, 2008

3) Mintzer; Morrow; Tamburo (Ph.D); Sharar (Ph.D); Herlihy (Ph.D.), FOH EAP Study Utilizing the Workplace Outcome Suite; RN INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH & PRODUCTIVITY A PUBLICATION, December 2018

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • •Omiin ajatus- ja toimintamalleihin tutustumista ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelua
 • •Tunnetaitojen kehittämistä
 • •Omiin tarpeisiin, tahtoon ja arvoihin tutustumista
 • •Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) kehittämistä
 • •Itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia harjoitteita tapaamisten välillä
Teemme työyhteisövalmennusta, mutta kaikki tekijämme ovat taustoiltaan ITT®-terapeutteja ja pystymme tarvittaessa ratkomaan vaikeitakin haasteita, kuten vaikkapa uupumusta, palkotiloja, addiktioita, parisuhdekriisejä ja itsetuhoisuutta.
Lisäinfoa, mm. EAP:n tarkempi palvelukuvaus, löytyy MindFacultyn Palvelukatalogi 2021:sta. Tilaa oma katalogisi: info@mindfaculty.fi
Yksilö-
valmennus
Yksilövalmennus

45min - 80€+ALV

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Psykologinen turva, motivaatio, tunteet & vuorovaikutus

Tavoite

Oivalluttaa, antaa konkreettisia työkaluja, inspiroida

Kesto

1-3krt (krt=2h)

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:


1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)


2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)


3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

Innostavia ja motivoivia luentoja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Valikoimastamme löytyy kolme aihetta, jotka kaikki voidaan tehdä livenä tai etänä:

1. Psykologinen turvallisuus(etätyömaailmassa)

2. Lisää motivaatiota (etätyömaailmassa)

3. Tunteista tehoja: tunteet ja vuorovaikutus (etä)työpaikalla

Lataa meidän palvelukatalogimme

1. Etäluento aiheesta (2,5h) ”Psykologinen turvallisuus”, jonka pohjalta yrityksen/osaston henkilöstölle jaetaan etätehtävä.

 • •Psykologinen turva–mitä se on? Miksi psykologinen turva on tärkeää työpaikoilla?
 • •Psykologinen turva toiminnassa ja vuorovaikutuksessa työpaikalla: työntekijän ja työnantajan osuus


2. Etätehtävän suorittaminen pienryhmissä itsenäisesti työnantajan osoittamalla ajalla / tavalla (n. 2h)

3. Etätapaaminen (2h): tehtävien purku + keskustelua


 • •Pienryhmien vastauksien purku; ajatusten ja kokemusten jakaminen  psykologista turvaa vahvistavan toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisten arvojen, tarpeiden ja löydöksien niputtaminen
 • •XXX Oy:n/tiimin/tms. yhteinen tahtotila, oivallukset, tavoitteet ja toiminta jatkoa ajatellen


Valmennuksen tavoite:

1. Psykologisen turvan käsitteen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen

2. Psykologisen turvan vaikuttavuuden ymmärtäminen

3. Työkalujen tarjoaminen oman toiminannan kehittämiseen ja psykologisen turvan vahvistamiseen

Hintaesimerkki
Hintaesimerkki

60€ +ALV/hlö

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi

Kenelle

Työyhteisö: tiimi, yksikkö, osasto

Sisältö

Kokonaishyvinvointi, stressin mittaaminen ja hallinta

Tavoite

Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallintataidot

Kesto

3-8krt/vkoa

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus
(kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..

Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän yrityskatalogimme

Yksi oma ryhmävalmennusohjelma sekä kaksi ohjelmaa, missä MindFaculty toimii virallisena ja auktorisoituna sopimusvalmentajana.

MindFacultyn Hyvinvointivalmennus (kesto 3-6vkoa)

Ryhmävalmennus yhteistyössä:

Moodmetric-mittaus (kesto 3-6vkoa). Lisätietoa täältä..
Nextmile-valmennus (kesto +/- 5 vkoa). Lisätietoa täältä..

Lataa meidän palvelukatalogimme

 • 1. Alkukartoitus – voidaan tehdä livenä tai etänä

  2. Moodmetric-ryhmämittaus; lisätietoa täältä.

  3. Fyysinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

  4. Psyykkinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

  5. Sosiaalinen hyvinvointi -työpaja (2h) – voidaan tehdä livenä tai etänä

  6. Valmennuksen yhteenveto, raportointi ja jatkotoimet

  Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa livenä tai etänä. Valmennusohjelma vie n. 6-8 viikkoa.

  Valmennuksen tavoite:

  1. Nostaa yleisesti ymmärrystä positiivisesta ja negatiivisesta stressistä ja mistä ne johtuvat

  2. Tiedostaa omat stressitasot Moodmetric-älysormusmittauksen avulla

  3. Nostaa ymmärrystä kokonaishyvinvoinnin osa-alueista: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

  4. Antaa konkreettisia työkaluja hallita stressiä paremmin ja edesauttaa omaa kokonaishyvinvointia

Hintaesimerkki
Hintaesimerkki

290€ +ALV/hlö

*Kun ryhmän koko on 30. Kysy lisää eri henkilömäärillä ja aiheilla. info@mindfaculty.fi